Frånvaro – CSN

Frånvaro och sjukdom

Även om gymnasieskolan  är en frivillig skolform ska elever delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om inte eleven har giltigt skäl att utebli. Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet.

 

“Om elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i skolarbetet, ska det snarast anmälas”. (Gymnasieförordningen 12 kap. 1 §)

Sjukanmälan är obligatorisk och ska göras varje sjukdag genom Schoolsoft. För omyndig elev ska anmälan göras av vårdnadshavaren. Blir elev sjuk under skoldagen och måste lämna skolan ska eleven anmäla detta till expeditionen. Vid upprepad kort sjukfrånvaro kan läkarintyg eller besök hos skolhälsovården komma att krävas redan från och med första sjukdagen.

Varje månad går EHT, elevhälsan igenom frånvaron för eleverna. Där görs en helhetsbedömning på både  anmäld och oanmäld frånvaro. Vid upprepad frånvaro är skolan skyldig att rapportera detta till CSN.

 

Varning som skolan skickar

Om en elev har upprepad frånvaro skickar skolan en varning till vårdnadshavare eller myndig elev.

 

Beslut om rapportering till CSN

Om en elev har upprepad frånvaro som omfattar fyra timmar eller mer under en fyraveckors period rapporterar skolan det till CSN. Rektor fattar beslutet efter samråd med elevhälsan. Därefter beslutar CSN om eventuellt indraget studiebidrag. Observera att ett sådant beslut även påverkar eventuella bidrag som familjen får från Försäkringskassan och att studiebidrag för månaden juni alltid hålls inne om en elev har varit rapporterad till CSN under läsåret.

När eleven i efterföljande kontroll har fullständig närvaro i två veckor rapporteras det till CSN. CSN beslutar därefter om eleven återigen har rätt till studiebidrag.

Läs mer om CSN:s regler vid skolk:

http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp/krav/skolk-1.2850


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>